ES INVESTICIJOS

 

Europos Sąjungos finansuojamų projektų valdymas ir administravimas yra pagrindinė mūsų specializacija, mes drąsiai galime vadintis šios srities ekspertais bei siūlome šias paslaugas:

 

Paraiškos rengimas
 • Paraiškų struktūrinių fondų finansavimui gauti rengimas, derinimas ir pateikimas Įgyvendinančiai institucijai
Projekto valdymas
 • Projekto valdymo komandos sudarymas (projekto vadovo ir vyriausio finansininko paslaugų teikimas)
 • Einamoji projekto priežiūra, projekto įgyvendinimo terminų sekimas pagal patvirtintą projekto įgyvendinimo planą
 • Priežiūra, kad projekto vykdymo metu išlaidos būtų patirtos nepažeidžiant teisės aktų ir finansavimo sutarties reikalavimų
 • Konsultacijos bendrais projekto įgyvendinimo klausimais
 • Projekto priežiūros komiteto susitikimų organizavimas ir pagalba dokumentuojant ir (arba) vykdant susitikimuose priimtus sprendimus
Projekto finansų valdymas
 • Mokėjimo prašymų teikimo grafiko rengimas ir derinimas su Įgyvendinančiąja institucija, atnaujinimas
 • Avansinių, tarpinių, galutinių mokėjimo prašymų rengimas ir patikslinimas pagal Įgyvendinančiosios institucijos užklausimus
 • Projekto veiklų įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų rinkimas ir jų atitikimo Įgyvendinančiosios institucijos reikalavimams vertinimas
 • Konsultacijos projekto išlaidų atitikimo skaidraus finansavimo valdymo, išlaidų-naudos ir sąnaudų efektyvumo principams klausimais

 

Projekto veiklų administravimas
 • Projekto veiklas patvirtinančių dokumentų sisteminimas ir atitikimo Įgyvendinančiosios institucijos reikalavimams vertinimas
 • Tarpinių ir galutinės projekto ataskaitų rengimas (po vieną tarpinę ataskaitą kiekvienais kalendoriniais metais ir viena galutinė ataskaita)
 • Projekto sutarties ir sutarties priedų keitimų rengimas, pagrindimas ir derinimas su Įgyvendinančiąja institucija
 • Projekto vykdytojų interesų derinimas ir atstovavimas bendravime su Įgyvendinančiąja institucija
 • Dalyvavimas Įgyvendinančiosios institucijos ar kitų institucijų, įstaigų vykdomose projekto patikrose
 • Rangos/Tiekimo/Paslaugų sutarčių priežiūra
 • Kitos su projekto administravimu susijusios paslaugos
Projekto pirkimų administravimas
 • Projekto pirkimo plano sudarymas ir tarpininkavimas derinant su Įgyvendinančiąja institucija
 • Pirkimų konkursinių dokumentų rengimas atitinkamai su Įgyvendinančiosios institucijos reikalavimais, išskyrus pirkimų techninių specifikacijų parengimą
 • Tarpininkavimas derinant pirkimų konkursinius dokumentus su Įgyvendinančiąja institucija
 • Konsultacijos pirkimo procedūrų įgyvendinimo ir jų atitikimo Įgyvendinančiosios institucijos (ar viešųjų pirkimo įstatymo bei kitų teisės aktų) reikalavimams klausimais
 • Raštų, susijusių su pirkimų konkursų dalyvių paklausimais, pretenzijomis ir kitais užklausimais, rengimas