VIEŠIEJI PIRKIMAI

UAB ,,Vieši sprendimai” teikia profesionalias paslaugas viešųjų pirkimų srityje tiek pirkimus vykdančioms perkančiosioms organizacijoms, tiek pirkimuose dalyvaujantiems verslo subjektams.Paslaugos perkančiosioms organizacijoms:

 • Organizacijos viešųjų pirkimų teisinės bazės sukūrimas (pirkimų vadovo, komisijos darbo reglamento, supaprastintų pirkimų taisyklių rengimas);
 • Konsultacijos vykdant viešuosius pirkimus, užtikrinant procedūrų eigą pagal teisės aktų reikalavimus, išsamių teisinių konsultacijų teikimas;
 • Konsultacijos viešųjų pirkimų organizavimo klausimais (pirkimo būdo parinkimas, pirkimo vertės skaičiavimas, tiekėjų vertinimo kriterijų nustatymas);
 • Konsultacijos viešųjų pirkimų plano rengimo bei pirkimų verčių nustatymo klausimais;
 • Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas atsižvelgiant į pirkimo specifiką (skelbimas, pirkimo sąlygos, sutarties projektas, protokolų projektai, kiti procedūriniai dokumentai);
 • Konsultacijos rengiant techninę specifikaciją, procedūrinių sprendimų įforminimo klausimais;
 • Atstovavimas ekspertų teisėmis perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • Tiekėjų pateiktų pasiūlymų teisinis vertinimas;
 • Susirašinėjimo su tiekėjais rengimas, tiekėjų pareikštų pretenzijų nagrinėjimas ir atsakymų rengimas;
 • Perkančiosios organizacijos interesų atstovavimas ginčuose, derybose su tiekėjais;
 • Elektroninių viešųjų pirkimų CVP IS priemonėmis vykdymas;
 • Perkančiosios organizacijos parengtų viešųjų pirkimų dokumentų teisinis auditas;
 • Mokymų viešųjų pirkimų klausimais organizavimas ir vykdymas;
 • Kitos teisinės paslaugos.

 

Paslaugos verslo subjektams:

 • Konsultacijos/mokymai dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose klausimais;
 • Viešojo pirkimo pasiūlymo ir lydinčių dokumentų rengimas;
 • Konkretaus pirkimo dokumentų įvertinimas, išvadų bei pasiūlymų dėl dalyvavimo pirkime pateikimas;
 • Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų atitikimo teisės aktų reikalavimams įvertinimas;
 • Įmonės/tiekėjo pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms įvertinimas;
 • Bendravimas su perkančiąja organizacija (susirašinėjimo su perkančiosiomis organizacijomis vykdymas, pretenzijų ir kitų dokumentų rengimas, gautų dokumentų analizė ir įvertinimas);
 • Tiekėjo interesų atstovavimas viešąjį pirkimą organizuojančiose, vykdančiose bei prižiūrinčiose organizacijose;
 • Mokymų dirbti su CVP IS sistema organizavimas ir vykdymas;
 • Kitos teisinės paslaugos.